Privātuma politika

“SIA Blackbirds” Privātuma atruna

Pārziņa kontaktinformācija

Pārzinis: SIA Blackbirds
Adrese: Jūrmala, Ezeru iela 50, LV-2008.
Tālrunis: +371 2155260
E-pasts: [email protected]

 

Kādus Jūsu datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 1. vispārīgos personas un identifikācijas datus, tādus kā vārds, uzvārds, personas kods;
 1. kontaktinformāciju – telefona numuru, elektroniskā pasta adresi, kontaktadresi.

 

Kā mēs iegūstam Jūsu datus

Ja esat mākslinieks, kura gleznas tiek izstādītas StartUpArt e-galerijā, Jūsu personas datus iegūstam līguma slēgšanas brīdī.

Ja esat gleznu pircējs, Jūsu personas datus, ko mēs apstrādājam, Jūs mums nododat brīdī, kad veicat pirkumu StartUpArt e-galerijā.

 

Kādi ir Jūsu datu apstrādes tiesiskie pamati

Mēs saņemam un apstrādājam Jūsu personas datus turpmāk minētajos gadījumos mūsu tirgvedības un leģitīmo interešu nodrošināšanai, tas ir:

 1. tirgvedībai:saziņai ar Jums kā pircējiem par izvēlētajām gleznām e-galerijā un to piegādi,
 2. leģitīmo interešu nodrošināšanai: informatīvo materiālu nosūtīšanai par e-galerijas funkcionalitāti un e-galerijā iekļautajiem māksliniekiem un to radītajām gleznām,

 

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem galvenajiem mērķiem:

 1. mūsu pakalpojumu sniegšanai (tai skaitā, mūsu tiesību aizstāvēšanai);
 1. e-galerijas popularizēšanai, sūtot informatīvas ziņu lapas par jaunu mākslinieku pievienošanos e-galerijai un iepazīstinot e-galerijas apmeklētājus ar e-galerijas attīstību saistītiem jautājumiem;

 

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ personas dati tika iegūti, vai ievērojot normatīvos aktos noteiktos termiņus, piemēram,:

 1. mēs apstrādājam personas datus, kas iegūti pakalpojuma sniegšanas laikā, noteiktos gadījumos mēs glabājam šos personas datus noteiktu laika periodu pēc tam, kad Jūs būsiet saņēmis vai pārtraucis izmantot attiecīgo pakalpojumu;
 2. tik ilgi, cik nepieciešams dokumentu arhivēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

 

Jums ir tiesības:

 1. pieprasīt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi;
 2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 3. pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts Jūsu personas datu apstrādes tiesiskums;
 4. pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu.

 

Kā Jūs varat izmantot savas tiesības?

Jūs varat iesniegt sūdzību, iesniegumu vai pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums), adresējot to uz epasta adresi [email protected]. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ārkārtējos apstākļos, kad nepieciešams papildu termiņš, mēs to pagarināsim, Jūs par to savlaicīgi informējot.

Mēs izvērtēsim Jūsu ierosinājumus vai pretenzijas saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, tomēr ne vienmēr mēs varēsim pilnībā izpildīt Jūsu prasības, ja SIA Blackbirds rīcība būs atbilstoša Vispārējas datu aizsardzības regulas vai citu normatīvo aktu prasībām.